Happy Vesak year 2557/2013
Celebration of Buddha’s birth, death and enlightenment

Happy Vesak year 2557/2013

Celebration of Buddha’s birth, death and enlightenment